หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่นและระดับดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบ

2. ประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากร ระดับดีเด่นและดีมาก