หน่วยงานมีการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

2. แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร.1) แต่ละไตรมาส

        ไตรมาสที่ 1/2564

     – ไตรมาสที่ 2/2564

     – ไตรมาสที่ 3/2564

     – ไตรมาสที่ 4/2564