หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

1. ข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน

9. ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง

   9.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (แบบ สขร.1)

     – แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุเดือนมิถุนายน 2564

     – แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุเดือนกรกฎาคม 2564

     – แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุเดือนสิงหาคม 2564

     – แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุเดือนกันยายน 2564

10. คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน