[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 36 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
หน่วยงานภายนอก
e-Learning


แผนผังหน่วยงาน
������������������������������������������
Click ดูประวัติ
นางอรุณี สุวรรณโชติ
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล
Click ดูประวัติ
นางชีวานันท์ ทองนิมิตร
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
หัวหน้างานผู้ป่วยนอก
Click ดูประวัติ
นางจิราภรณ์ นิรันตรานนท์
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
Click ดูประวัติ
นางนิสา วรเชษฐ
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
Click ดูประวัติ
นางสาวจรัญญา คำเพราะ
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
Click ดูประวัติ
นางราตรี นันคะ
พนักงานช่วยเหลือคนไข้
Click ดูประวัติ
นางยิหวา วิเศษหมื่น
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
หัวหน้างานผู้ป่วยใน
Click ดูประวัติ
นางสุภาพร ทองดีวงษ์
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
Click ดูประวัติ
นางสาวศิรินภา ปัญโญ
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
Click ดูประวัติ
นางสาวอรพินท์ ลำปี
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
Click ดูประวัติ
นางสาวรัตนาภรณ์ มารยาท
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
Click ดูประวัติ
นางสาววินัดดา เตชะสุข
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
Click ดูประวัติ
นางสาววริญญา พูลแก้ว
พนักงานช่วยเหลือคนไข้
Click ดูประวัติ
นางสาวไอลัดดา คอระอุด
พนักงานช่วยเหลือคนไข้
Click ดูประวัติ
นางปวีณา ชัยภักดี
พนักงานช่วยเหลือคนไข้
Click ดูประวัติ
นางสาวอังคณา จิรังดา
พนักงานช่วยเหลือคนไข้
Click ดูประวัติ
นางสุภา อินสุวรรณ
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
หัวหน้างานห้องคลอดและห้องผ่าตัด
Click ดูประวัติ
นางสาวหัทยา บุญมา
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
Click ดูประวัติ
นางสาวอมรรัตน์ ยอดไม้
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
Click ดูประวัติ
นางสาวกมลทิพย์ ปราบวงษา
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
Click ดูประวัติ
นางสาวนุจรี อภัยศิลา
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
Click ดูประวัติ
นางสาวสุภาพร รักษาศีล
พนักงานช่วยเหลือคนไข้
Click ดูประวัติ
นางสาวรัชนีกร พันธ์แก้ว
พนักงานช่วยเหลือคนไข้
Click ดูประวัติ
นางสาวพรพิมล อร่ามเรือง
พนักงานช่วยเหลือคนไข้
Click ดูประวัติ
นางสาวปรียาภรณ์ เชสูงเนิน
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
หัวหน้างานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
Click ดูประวัติ
นางสาวเพชรา กันหาบุตร
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
Click ดูประวัติ
นายณัฐพงศ์ ทองสุข
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
Click ดูประวัติ
นางสาวศรัญญา ปัญญา
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
Click ดูประวัติ
นางสาวพัชรี ปัดชา
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
Click ดูประวัติ
นางปริญญาพร สังขะพงษ์
เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน
(เวชกิจฉุกเฉิน)
Click ดูประวัติ
นางสาวเครือวัลย์ บุบุ่น
เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน
(เวชกิจฉุกเฉิน)
Click ดูประวัติ
นางหทัยกาญจน์ พุทธรักษา
เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน
(เวชกิจฉุกเฉิน)
Click ดูประวัติ
นางสาวิตรี มิ่งขวัญ
พนักงานช่วยเหลือคนไข้
Click ดูประวัติ
นางสาวกฤตากานต์ จรัญญา
พนักงานช่วยเหลือคนไข้
Click ดูประวัติ
นางสาวบุษราคัม บุญมา
พนักงานช่วยเหลือคนไข้
Click ดูประวัติ
นายสุริญาญ์ อุทราธรณ์
พนักงานเปล
Click ดูประวัติ
นายอัษฎายุทธ นวลมณี
พนักงานเปล
Click ดูประวัติ
นายจักรพงษ์ ศรีชาเนตร
พนักงานเปล
Click ดูประวัติ
นางสุภา อินสุวรรณ
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
หัวหน้างานจ่ายกลาง
Click ดูประวัติ
นายคณิศร หวังกูล
พนักงานจ่ายกลาง
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : คณะกรรมการบริหาร
2 : กลุ่มงานบริหารทั่วไป
3 : กลุ่มการพยาบาล
4 : กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์
5 : กลุ่มงานเภสัชกรรม
6 : กลุ่มงานบริการปฐมภูมิฯ
7 : กลุ่มงานทันตกรรม
8 : กลุ่มงานประกันสุขภาพ
9 : องค์กรแพทย์